Auris voor professionals Aurislogo

Contact


Voor meer informatie of vragen over onderzoek kun je contact opnemen met één van onze audiologische centra (AC).

Auris heeft AC's in Rotterdam, Bergen op Zoom en Goes

Contactgegevens AC's

 

Voor meer informatie of vragen over aanmelden of Consultatie en Advies kun je contact opnemen met één van onze aanmeldpunten.

Auris heeft aanmeldpunten in Amersfoort, Breda, Goes, Leiden (Leiden, Haarlem e.o.) en Rotterdam

Contactgegevens Aanmeldpunten

 

Contactgegevens behandelgroepen en ambulante behandeling in regio Midden-Nederland

 

Contactgegevens behandelgroepen en ambulante behandeling in regio Zuid

 

Contactgegevens behandelgroepen en ambulante behandeling in regio Leiden, Haarlem e.o.

 

Contactgegevens behandelgroepen en ambulante behandeling in regio Rotterdam e.o.

Deel deze pagina


STEL EEN VRAAG

Criteria toelating zorg

Voor cliënten tot 23 jaar

Criteria toelating van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) tot ZG-behandeling

Er is sprake van een taalontwikkelingsstoornis die leidt tot ernstige of zeer ernstige beperkingen in de communicatieve redzaamheid waarbij de cliënt op behandeling vanuit de interdisciplinaire Zintuiglijk Gehandicaptenzorg is aangewezen.

De taalontwikkelingsstoornis is een - in de persoon gelegen - aandoening of stoornis. Gevolg van de taalontwikkelingsstoornis is een verhoogd risico op vertraging of stoornissen op overige ontwikkelingsgebieden (cognitief, sociaal, emotioneel). Bovendien leidt de taalontwikkelingsstoornis tot functionele beperkingen op andere levensgebieden, zoals in dagelijkse communicatie binnen het gezin en directe omgeving, sociale participatie en in schoolresultaten.

Het gaat om een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) wanneer er sprake is van één of meer van de volgende stoornissen:

  1. het kind heeft een stoornis in de taalproductie. Het niveau van het taalvermogen ligt substantieel en kwantificeerbaar onder het niveau wat gezien de leeftijd verwacht mag worden.
  2. het kind heeft een stoornis in het taalbegrip. Het niveau van het taalvermogen ligt substantieel en kwantificeerbaar onder het niveau wat gezien de leeftijd verwacht mag worden.
  3. het kind heeft een stoornis in de spraakklankontwikkeling (articulatie, fonologie, spraakontwikkelingsdyspraxie). De productie van de spraakklanken verloopt niet zoals kan worden verwacht op basis van de leeftijd en het ontwikkelingsstadium van het kind.
  4. het kind heeft een sociaal (pragmatische) communicatiestoornis. Door dit taalprobleem loopt dit kind vast in het sociale gebruik van de non-verbale en verbale communicatie.

Nb. Bij jonge kinderen tot 5 jaar is het uitgangspunt dat op de gebieden taalproductie en/of taalbegrip er een afwijking is die groter is dan -1.5 maal de standaarddeviatie.

Contra-indicaties voor behandeling TOS zijn:

  • er zijn ernstige nevenhandicaps op het gebied van gehoor, visus, motoriek of neurologie die de behandeling belemmeren;
  • er is een ernstige zorgbehoefte op medisch gebied die de behandeling belemmert.

Op basis van multidisciplinaire diagnostiek wordt een (sterk vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis vastgesteld. Er is altijd een verwijzing nodig van een medisch specialist, klinisch fysicus audioloog, huisarts of jeugdarts. Deze laatste twee kunnen verwijzen wanneer de stoornis al eerder is vastgesteld door een medisch specialist of klinisch fysicus audioloog en de stoornis ongewijzigd is gebleven.

Bovenstaande criteria zijn de herijkte criteria van juli 2016. Bekijk hier de memo toelichting op herijkte criteria.

Gehoor (slechthorend/doof)
De auditieve beperking wordt door een arts of klinisch fysicus audioloog vastgesteld. Er is sprake van een auditieve stoornis als:

  • het drempelverlies bij het audiogram ten minste 35 dB bedraagt, verkregen door het gehoorverlies bij frequenties van 1000, 2000 en 4000 Hz te middelen, of
  • als het drempelverlies groter is dan 25 dB bij meting volgens de Fletcher index, het gemiddelde verlies bij frequenties van 500, 1000 en 2000 Hz.

Diagnostiek vindt plaats door meting van het beste oor, zonder hulpmiddel. De auditieve beperking kan voorkomen met ermee samenhangende ernstige sociaal emotionele problematiek, taalontwikkelingsstoornis en/of leerachterstand.